Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 30 August 2012

Ar Eich Marciau! Parod! EWCH! ― Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales
(ISBN 978-1-87118-445-7)

Bu disgwyl mawr am gyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales, a gyrhaeddodd heddiw. Cyhoeddwyd y llyfr i nodi’r flwyddyn Olympaidd 2012 ac mae’n llawn lluniau gwych gan gynnwys llawer o ddelweddau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru nad ydynt wedi cael eu cyhoeddi o’r blaen. Drwy astudio’r amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon o barciau cyhoeddus a phyllau nofio awyr agored i feysydd chwarae a stadia, a rôl cefn gwlad fel iard chwarae genedlaethol, mae’r llyfr hwn yn sicr o feithrin dealltwriaeth ddyfnach o leoedd chwaraeon yng Nghymru

Bydd y llyfr ar gael i bawb yn gynnar yr wythnos nesaf am bris o £14.95 yn unig gan gynnwys cludiant (y DU yn unig). Ffoniwch y Comisiwn Brenhinol ar 01970 621200 neu ewch i’n gwefan www.cbhc.gov.uk i archebu copi. Gall Cyfeillion brynu copi o’r llyfr am y pris arbennig o £13.50 yn unig gan gynnwys cludiant (y DU yn unig). Byddwch cystal â dyfynnu Cyfeillion y Comisiwn Brenhinol wrth roi eich archeb.

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales
(ISBN 978-1-87118-445-7)

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News
 Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

On Your Marks, Get Set, GO! - Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales
(ISBN 978-1-87118-445-7)

The Royal Commission’s latest and eagerly-awaited publication, Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales arrived today. Published to mark the 2012 Olympic year, this book is superbly illustrated with numerous previously unpublished images from the National Monuments Record of Wales. Exploring the diversity of sporting facilities from public parks and open-air swimming baths to welfare grounds, stadiums, and the role of the countryside as a national playground, this book will undoubtedly encourage a greater appreciation of sporting places in the Welsh landscape.

This book will be available to all from early next week at only £14.95 with free p&p (UK only) from the Royal Commission on 01970 621200 or via our website www.rcahmw.gov.uk. Friends can buy a copy of this book at the special discounted price of only £13.50 including p&p (UK only). Please quote ‘Friends of the Royal Commission’ with your order.

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales
(ISBN 978-1-87118-445-7)


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Enillydd Gwobr Diwrnod Agored y Comisiwn Brenhinol

Mr Mike Buzzard yn derbyn ei wobr yn llyfrgell y Comisiwn Brenhinol.
Yn dilyn llwyddiant Diwrnod Agored y Comisiwn Brenhinol a gynhaliwyd y mis diwethaf, daeth enillydd lwcus y gystadleuaeth tynnu enw o het i nôl ei wobr heddiw. Roedd Mr Mike Buzzard o Bontrhydfendigaid yn hynod falch o dderbyn copi o Hidden Histories, llyfr canmlwyddiant llawn lluniau y Comisiwn Brenhinol, a dywedodd wrth y staff gymaint yr oedd ef wedi mwynhau digwyddiadau’r Diwrnod Agored poblogaidd. I gael rhagor o fanylion am ddigwyddiadau a drefnir gan y Comisiwn Brenhinol, beth am ymuno â’n Rhwydwaith Cyfeillion di-dâl a chael gwybod am newyddion a gweithgareddau diweddaraf y Comisiwn Brenhinol a mwynhau gostyngiad o 10% ar ein llyfrau?

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!


Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Royal Commission’s Open Day Prize Winner

A delighted Mr Mike Buzzard receives his prize in the Royal Commission’s library.
Following the success of the Royal Commission’s Open Day held last month, the lucky winner of the prize-draw came to collect his prize today. Mr Mike Buzzard from Pontrhydfendigaid was delighted to be given a copy of the Royal Commission’s lavishly-illustrated centenary book, Hidden Histories, and told staff how much he had enjoyed the events of the well-attended Open Day. For further details of events organised by the Royal Commission, why not join our free Friends´ Network where you can be kept up-to-date with all Royal Commission news and activities, and receive 10% off books?

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Wednesday, 29 August 2012

Bythynnod: Cartrefi o Waith Cartref

Anheddiad mwynwyr yn Hen Barc, Cwmystwyth, Sir Aberteifi.
DS2009_104_006  NPRN 409281

Ni roddwyd erioed fwy o brawf ar ddyfeisgarwch cynhenid tlodion cefn gwlad nag wrth adeiladu’r tai y bu’n rhaid iddynt, yn aml, eu codi iddynt eu hunain - cartrefi o waith cartref go-iawn.

Bythynnod yw’r enw ar yr anheddau bychain hyn nad oes ganddynt, yn aml, fwy o dir  na gardd neu, ar y gorau, dyddyn nad oedd yn ddigon i roi bywoliaeth, a bythynwyr yw’r enw ar y rhai a drigai ynddynt.

Gweld delweddau pellach o Bythynnod: Cartrefi o waith cartref

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Cottages: Home-made Homes

Miners’ settlement at Hen Barc, Cwmystwyth, Cardiganshire.
DS2009_104_006  NPRN 409281

The native ingenuity of the poorer country people of Wales was never tested more fully than in building the dwellings that they frequently had to erect for themselves, veritable home-made homes.

These small dwellings, often accompanied by no more land than a garden or at best a small-holding insufficient to provide a living, are known as cottages, and their inhabitants as cottagers.

View further images of Cottages: Home-made Homes

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Tuesday, 28 August 2012

Carn Goch o’r Awyr

Y Gaer Fawr, Sir Gaerfyrddin.
AP_2007_0753  NPRN 100866

Dangosa Awyrluniau'r Comisiwn Brenhinol y ddwy gaer gynhanesyddol anghyffredin yma o bersbectif gwahanol. Mae rhedyn a llystyfiant  isel mis Mawrth 2007 a’r gorchuddiad eira ym mis Chwefror 2009 yn amlygu manylion archeolegol sy’n anodd eu gweld o’r ddaear.  

Gallwch chi ddod o hyd i safle Carn Goch ar gronfa ddata ar-lein y Comisiwn Brenhinol: www.coflein.gov.uk . Dewiswch Chwiliad Cyflym a chwiliwch am ‘Carn Goch’.

 Gweld delweddau pellach o Carn Goch

Y Gaer Fach, Sir Gaerfyrddin.
AP_2009_0633  NPRN 100872

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!


Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Carn Goch from the Air

Y Gaer Fawr, Carmarthenshire.
AP_2007_0753  NPRN 100866

Royal Commission aerial photographs show these two unusual prehistoric forts, Y Gaer Fawr and Y Gaer Fach, from a different perspective. Low bracken and vegetation in March 2007 and a covering of snow in February 2009 reveal archaeological details which can be difficult to see on the ground.

Carn Goch can be found on the Royal Commission‘s online database: www.coflein.gov.uk . Search for ‘Carn Goch’ in the Quick Search option.

View further images of Carn Goch

Y Gaer Fach, Carmarthenshire.
AP_2009_0633  NPRN 100872


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Friday, 24 August 2012

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Awyrlun y Llu Awyr yn dangos olion Neuadd Middleton ym mis Awst 1948; fe’i dinistriwyd gan dân ym 1931; a’i ddymchwel ym 1954.
DI2010_1148 RAF AP 1948  NPRN 307111
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw’r corff ymchwilio a’r archif cenedlaethol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae’r delweddau hyn o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn rhan o’r casgliad sydd yn archif y Comisiwn Brenhinol, sef Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. I weld delweddau eraill, o’r cyfnod cynharaf hyd at y presennol, ewch i www.cbhc.gov.uk, neu ewch i gatalog ar-lein yr amgylchedd hanesyddol, sef Coflein, www.coflein.gov.uk

Gweld delweddau pellach o Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cofnod y Comisiwn Brenhinol o’r Tŷ Gwydr Mawr yn 2008.
AP_2008_2493  NPRN 307111


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails