Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 28 April 2011

Llandaff Cathedral - Site Details Online Images Associated Sites & Records

Aerial view of Llandaff Cathedral.
RCAHMW colour oblique aerial photograph of Llandaff Cathedral, low level view, 16/05/2002
DI2007_1159   NPRN 131
The original church, later a cathedral, at Llandaf was founded in 1107. Between 1120 and 1133 there was a substantial re-build of the core of the church, followed, between 1193 and 1229, by further work on the choir, nave and the western end. Between 1244 and ...
Read full site description of Llandaff Cathedral on Coflein - Discovering Our Past Online

Related Wales History Links:
Read more: Llandaff Cathedral www.coflein.gov.uk
 Associated Sites (1)
 Online Images (45)
 Associated Collection Records (390)

Coflein is the NMRW's public online database, searchable geographically through Ordnance Survey maps or by text queries. 

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Wednesday, 27 April 2011

Conwy Castle - Site Details Online Images Associated Sites & Records

Looking into Conwy castle from the east wall
RCAHMW digital photographic survey of Conwy Castle, 23/11/2007.
DS2007_458_001   NPRN 121
Conwy Castle, set against the mountains of Snowdonia is as impressive today as it was 700 years ago. Construction of the castle was finished in 1287, having taken a little over four years to complete. The town and castle of Conwy were built as a single entity. Conwy castle was one of a series of castles established in north Wales by King Edward I to secure North Wales following the death of Llywelyn ap Gruffudd in ...
Read full site description of Conwy Castle on Coflein - Discovering Our Past Online

Related Wales History Links:
Read more: Conwy Castle www.coflein.gov.uk
 Associated Sites (1)
 Online Images (178)
 Associated Collection Records (458)


Coflein is the NMRW's public online database, searchable geographically through Ordnance Survey maps or by text queries.   

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Thursday, 14 April 2011

Cardiff Castle - Site Details Online Images Associated Sites & Records

Cardiff Castle, general view from south-east
RCAHMW colour oblique aerial photograph taken on 13/01/2005
AP_2005_0026   NPRN 33
Cardiff Castle was established within the walls of a mighty Roman fort (NPRN 301346) by William I of England in about 1081. The castle had a chequered history and fell into decline following the civil war. From 1776 a program of landscaping, clearance and reconstruction was embarked upon and from 1868 through to the 1920s the castle was transformed according to the fantastical Gothic plans of William Burgess and the Roman walls were cleared and reconstructed ...
Read full site description of Cardiff Castle on Coflein - Discovering Our Past Online

Related Wales History Links:
Read more: Cardiff Castle www.coflein.gov.uk
 Associated Sites (3)
 Online Images (53)
 Associated Collection Records (481)
 
Coflein is the NMRW's public online database, searchable geographically through Ordnance Survey maps or by text queries. 

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Monday, 11 April 2011

Ydych Chi’n Gallu Helpu’r Comisiwn Brenhinol i Gofnodi Statws Diweddaraf Eich Capel Lleol?

Diweddaru cronfa ddata Capeli y Comisiwn Brenhinol

Mae'r Comisiwn Brenhinol wedi bod ar flaen y gad wrth gydnabod pa mor bwysig yw capeli Anghydffurfiol yng Nghymru o ran diwylliant, cymdeithas a phensaernïaeth. Mae’r capel Cymreig yn fath o adeilad sydd ymysg y rhai mwyaf nodedig ac eiconig yng Nghymru, gan gyfrannu yn helaeth i’n tirlun trefol a gwledig.
Drwy gydweithio â gwirfoddolwyr a Chymdeithas Treftadaeth y Capeli, a chael gwybodaeth gan enwadau anghydffurfiol, mae'r Comisiwn dros y misoedd diwethaf wedi casglu data ar statws presennol bron i 3000 o gapeli Cymru, ond mae angen gwybodaeth am y 3,600 capel arall.

Ydych chi’n gallu helpu’r Comisiwn Brenhinol i gofnodi statws diweddaraf eich capel lleol?

Bydd y gwaith o gofnodi’r defnydd a wneir o gapeli Cymru yn parhau tan ddechrau hydref 2011. I helpu gyda’r prosiect, edrychwch ar y rhestri isod wedi’u trefnu yn ôl sir a chymuned. Dyma’r capeli nad oes gennym wybodaeth ddiweddar amdanynt ar hyn o bryd ynglŷn â’u statws. Gofynnir i unrhyw un sydd am helpu â’r prosiect gysylltu â Susan Fielding ar susan.fielding@cbhc.gov.uk neu CBHC, Adeilad y Goron, Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.

Ceir gwybodaeth bellach am gapeli unigol ar wefan Coflein www.coflein.gov.uk

DogfennauSubscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Can You Help The Royal Commission To Record The Current Status Of Your Local Chapel?

Updating the Royal Commission’s Chapels database

The Royal Commission has been at the forefront in recognising the cultural, social and architectural importance of Nonconformist chapels in Wales. The Welsh chapel is one of the most distinctive and iconic building types in Wales, contributing heavily to both our urban and rural landscapes.
Through collaboration with volunteers and the Chapels Heritage Society, and information received from the nonconformist denominational bodies, the Commission over the last few months has collected data on the current status of nearly 3000 Welsh chapels, but information is still required on the remaining 3,600 chapels.

Can you help the Royal Commission to record the current status of your local chapel?

Work on recording the current status of Welsh chapels will be ongoing until early autumn 2011. To help with the project, please take a look at the lists below ordered by county and community. These are the chapels for which we currently have no up to date information regarding their status. If you have any information or would like to help with the project please contact Susan Fielding at susan.fielding@rcahmw.gov.uk or RCAHMW, Crown Building, Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.

Further information on individual chapels can be found on Coflein www.coflein.gov.uk

DocumentsSubscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Tuesday, 5 April 2011

Archebu Deunydd o'r Archif - Gwefan Diweddaru

Archebu Deunydd o'r Archif

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn darparu gwasanaeth sy’n ymwneud â threftadaeth archaeolegol ac adeiledig Cymru. Mae modd cael gwybodaeth drwy lenwi’r ffurflen e-bost Ffurflen Gwneud Ymholiad, drwy anfon cais drwy’r post, ffacsio cais, ffonio i gyflwyno cais neu ymweld yn bersonol â’r Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio yn Aberystwyth. Peth doeth yw gwneud apwyntiad.

Llyfrgell a Gwasanaethau Ymholiadau
CBHC
Adeilad y Goron
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion SY23 1NJ

Ffôn: +44(0)1970 621200
Ffacs: +44(0)1970 627701

Oriau Agor: Llun, Mawrth, Iau, Gwener, 9.30-4.00; Mercher 10.30-4.30.

Cewch weld y wybodaeth hon yn rhad ac am ddim, ond fe all fod ffi am gyflenwi copïau o ddata a deunydd archifol; Edrychwch ar y rhestr brisiau i gael y manylion. Caiff copïau o’r deunydd eu cyflenwi gan barchu unrhyw gyfyngiad ar hawlfraint neu gyfyngiad ar fynediad iddo. Edrychwch ar ein 'Telerau ac Amodau ar gyfer Defnyddio Gwybodaeth o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru', os gwelwch yn dda. Bwriadwn ateb eich ymholiad cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl cael y cais. I archebu copïau o gofnodion sydd eisoes i’w gweld ar Coflein, llenwch Ffurflen Archebu a rhowch y rhif catalog, yr NPRN, chyfeirnod y ddelwedd ac am pa ddefnydd y wybodaeth.

Dogfennau


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Order Material from the Archive - Website Update

Order Material from the Archive

The National Monuments Record of Wales provides a public information service for the archaeological and built heritage of Wales. Information can be obtained by completing the email Enquiry Request Form or by post, fax, telephone or personal visit to the Library and Search Room in Aberystwyth. An appointment is advisable.


Library and Enquiry Services
RCAHMW
Crown Building
Plas Crug Aberystwyth
Ceredigion SY23 1NJ
UK

Tel: +44(0)1970 621200
Fax: +44(0)1970 627701

Opening Hours: Monday to Friday 9.30-4.00; Wednesday 10.30-4.30.

Access to this information is free of charge, but there may be a fee for supplying copies of data and archive material. Please see the price list for details. Copies of the material are supplied subject to any copyright or access restrictions. Please see our 'Terms and Conditions for Use of Information from the National Monuments Record of Wales'. We aim to reply to requests for information within 15 working days of receipt of the request. To order copies of records already seen on Coflein please complete the 'Order Form' and enter the catalogue number, NPRN, image reference number and what the material is intended to be used for.

DocumentsSubscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Monday, 4 April 2011

Swyddi Gwag ar gyfer 2 Archeolegydd Cymunedol

ARCHAEOLEGWYR CYMUNEDOL (2 swydd)

Dyddiad Ago: 4 Ebrill 2011
Dyddiad Cau: 27 Ebrill 2011
Lleoliad: Aberystwyth


Hyd: Penodiad tymor penodol tan 31.1.2014
Cyflog: £20,100 to £25,200.

Dyma gyfle cyffrous a heriol i ymwneud â chyflawni prosiect Cymru-Iwerddon a ariannir gan Interreg 4 a. Mae’r Comisiwn Brenhinol, fel y partner arweiniol, wedi cael cyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i weithredu’r prosiect “Cysylltiadau Metel – Cyduno Cymunedau”.

Nod partneriaeth Cysylltiadau Metel yw dod â chymunedau ynghyd o Gymru ac Iwerddon sydd â chysylltiad hanesyddol cyffredin oherwydd ecsbloetio mwynau metel. Prif nodau’r prosiect yw datblygu a hyrwyddo cyd-gyfleoedd cymdeithasol-gynhwysol i adfywio hen gymunedau mwyngloddio metel; hybu a hyrwyddo cysylltiadau diwylliannol ac addysgol newydd sy’n seiliedig ar fwyngloddio, archaeoleg, daeareg a threftadaeth ddiwylliannol, a rhannu ffyrdd newydd o adrodd ‘stori’ yr ardaloedd mwyngloddio a’u cyffiniau er mwyn ceisio creu cynnyrch unigryw a wnaiff apelio at dwristiaid a chyfrannu at adfywio economaidd.

Prif ddyletswydd y swyddi hyn yw ymgysylltu â grwpiau cymunedol i sefydlu a hyrwyddo amrywiaeth o fentrau ynghylch archaeoleg (o bob cyfnod) yr ardaloedd lle’r arferid cloddio am fetelau.

Bydd gennych gymhwyster hyd at lefel gradd, cymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu brofiad cysylltiedig ar lefel briodol. Bydd gennych brofiad o ymgysylltu a gweithio gyda grwpiau cymunedol; o ddatblygu, rheoli a gweithredu prosiectau, ac o hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i weithgareddau a digwyddiadau, gan gynnwys defnyddio’r datblygiadau technolegol diweddaraf fel blogiau, facebook ac ati. Bydd gennych chi hefyd drwydded yrru lawn o’r DU.

Mae’n hanfodol i ddeiliad un o’r ddwy swydd allu cyfathrebu yn Gymraeg.

Interreg LogoGraddfa Cyflog: Band C
Cyflog:
£20,100 to £25,200 per annum
Hyd y cytundeb: 34 month
Cysylltwch â: Louise Barker

Dogfennau sy'n ymwneud â swydd benodol:


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Job Vacancies For 2 Community Archaeologists

COMMUNITY ARCHAEOLOGISTS (2 posts)

Opening Date: 4 April 2011
Closing Date: 27 April 2011
Location: Aberystwyth


Duration: Fixed term appointment to 31.1.2014
Salary: £20,100 to £25,200.

This is an exciting and challenging opportunity to be involved in the delivery of a Wales-Ireland Interreg 4 a funded project. The Royal Commission, as the lead partner, has been awarded funding by the European Regional Development Fund, to implement the “Metal Links – Forging Communities together” Project.

The Metal Links partnership aims to bring together communities from Ireland and Wales that share a common historical link through the exploitation of metal ore. The main aims of the project are to develop and promote socially inclusive opportunities for the sustainable regeneration of formal metal-mining communities; to promote and encourage new cultural and educational links based on mining, archaeology, geology and cultural heritage and to share new ways of telling the ‘story’ of mining areas and hinterlands with the view towards a unique tourism product that contributes towards economic regeneration.

The principal duty of these posts is to engage with community groups in the establishment and promotion of a range of initiatives relating to the archaeology (all periods) of former metal mining areas.

You will be qualified up to degree level or equivalent in a relevant subject or have related experience at an appropriate level. You will have experience of engaging and working with community groups; developing, managing and implementing projects and have experience of promoting and publicising activities and events, including the use of latest technological developments such as blogs, facebook etc. You will also hold a full UK driving licence.

It is essential that one of the two post holders is able to communicate in Welsh.
Interreg LogoPay Scale: Band C
Salary: £20,100 to £25,200 per annum
Contract: 34 month
Contact: Louise Barker

Job-specific documentation:


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Friday, 1 April 2011

Do You Recognise This School in Wales?

Can you help us? 
Every so often the Royal Commission finds a photo in its archive with little or no information of where it is or what it depicts.
Unidentified school and pupils, 1980
DI2009_0510

Have a look to see if you recognise this place. Click on the image to see a larger version of the unidentified school and pupils, 1980.
If you think you know the site name or location of the photograph, please contact Gareth Edwards quoting the DI number displayed in the photograph's caption or post your comment below.


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails