Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Friday, 27 May 2011

Old Beaupre, Vale of Glamorgan - Architecture 3D Visualisation Fly Through Animation


Video animation of Old Beaupre, St Hilary, Vale of Glamorgan

Old Beaupre, St Hilary, Vale of Glamorgan

This medieval manor-house of about 1300 was modified during the Tudor period and is home to a magnificently carved Renaissance porch that shows the influence of Italian design on Welsh architecture. It is now in the guardianship of Cadw.

The sixteenth- and seventeenth-century manor-house is substantial, arranged around three courts covering a large area. The main approach is marked by the impressive gatehouse of about 1586, formerly crenellated and dated, which still retains fluted Ionic pilasters and the Bassett coat of arms with the motto ‘Gwell anghay na chwillydd’ (Better death than dishonour).

The south hall range is entered from the inner court by a full-height, three-storey, late Renaissance porch dated 1600, which is comparable to the ‘frontispiece’ of other Elizabethan/Jacobean prodigy houses such as Kirby Hall, Northamptonshire. Frontispiece is a particularly appropriate term as the porch resembles the illustrated, rather architectural, frontispieces of books printed at this time. The porch displays good knowledge of the classical orders with Doric capitals to the ground floor, Ionic to the first and Corinthian to the second floor.

Despite its grand beginnings Old Beaupre had descended the social scale from manorhouse to farmhouse by 1709, and it later fell into dereliction. Today it stands largely roofless and floorless and without easy access. A small fragment of decorative plasterwork in the roofed section of the south-east range depicts a large Tudor rose and lion rampant. The substantial great hall with armorial shields and fireplace remains in the south range as a reminder of departed glory.

Glamorgan Inventory, Vol. IV, Part 1: The Greater Houses, 46-63.


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Castell y Fewpyr, Bro Morgannwg - Plu 3D Ddelweddu Pensaernïaeth Trwy Animeiddio


Fideo animeiddio o Castell y Fewpyr, Saint Hilari, Bro Morgannwg

Castell y Fewpyr, Saint Hilari, Bro Morgannwg

Codwyd y maenordy canoloesol hwn tua 1300 a’i addasu yn ystod cyfnod y Tuduriaid. Ynddo cewch gyntedd wedi’i gerfi o’n wych yn null y Dadeni ac sy’n dangos dylanwad cynlluniau o’r Eidal ar bensaernïaeth Cymru. Mae yng ngwarcheidiaeth Cadw erbyn hyn.

Codwyd y maenordy sylweddol hwn yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ganrif ddilynol ac mae wedi’i drefnu o amgylch tri chwrt helaeth. Deuir ato drwy borthdy trawiadol a godwyd tua 1586. Arferai hwnnw fod yn grenelog ac fe ddangosai ddyddiad. Mae pilastrau Ïonaidd ffliwtiog ac arfbais teulu Bassett a’u harwyddair ‘Gwell anghay na chwillydd’ yno o hyd.

Fe eir i mewn i adeilad neuadd y de o’r cwrt mewnol drwy gyntedd trillawr a maint-llawn yn null y Dadeni hwyr. Y dyddiad arno yw 1600. Gellir ei gymharu ag ‘wynebddalen’ tai rhyfeddol eraill o’r cyfnod Elisabethaidd/Jacobeaidd fel Kirby Hall yn Sir Northampton. Mae wynebddalen yn derm arbennig o briodol am fod y cyntedd yn ymdebygu i’r wynebddalennau darluniedig, a braidd yn bensaernïol, a geid yn y llyfrau a gâi eu hargraffu ar y pryd. Mae’r cyntedd yn cyfleu gwybodaeth dda o’r drefn glasurol: mae iddo bennau colofnau Dorig ar y llawr isaf, rhai Ïonaidd ar y cyntaf ac yna rai Corinthaidd ar yr ail lawr.

Er gwaetha’i wreiddiau uchelwrol, yr oedd Castell y Fewpyr wedi llithro i lawr y raddfa gymdeithasol o faenordy i ffermdy erbyn 1709 ac yn ddiweddarach aeth â’i ben iddo. Heddiw, nid erys fawr o’r to na’r llawr ac nid yw’n hawdd ei gyrraedd. Ar ddarn bach o waith plastr addurniadol yn y rhan dde-ddwyreiniol sydd â tho arno darlunnir rhosyn Tuduraidd mawr a llew ar ei sefyll. Ac yn adeilad y de mae’r neuadd fawr sylweddol a’r lle tân ynddi yn tystio i’r gogoniant a fu.

Inventory Morgannwg, Cyf. IV, Rhan 1: The Greater Houses, 46-63.


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Thursday, 26 May 2011

Royal Commission Events & Exhibitions 2011

The Royal Commission at the Royal Welsh Show, 2010.
Dewch draw i gael rhagor o wybodaeth am waith y Comisiwn Brenhinol.
Come along to find out more about the work of the Royal Commission.

Bike Tour Series, Aberystwyth
26 May 2011

Living Landscape Festival, CAT Machynlleth  
29 – 30 May 2011

Gwent Family History Society Open Day, Cwmbran 
11 June 2011

Festival of British Archaeology, Abermagwr Open Day 
16 July 2011 10am – 3pm

Royal Welsh Show, Llanelwedd
18 - 21 July 2011

Deganwy event for BFA
23 July 2011 2011

Festival of British Archaeology, Open Day at the Royal Commission
27 July 2011 11am – 7pm

National Eisteddfod, Wrexham 
30 July - 6 August 2011

Glamorgan Family History Society Open Day, Merthyr Tydfil 
10 September 2011


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Wednesday, 25 May 2011

New Fishtraps For Cardigan Bay

The Royal Commission survey team (Deanna Groom, Louise Barker, Ollie Davis, Nikki Vousden)
(photo Rowan ONeil)

The Royal Commission’s new Reconnaissance Team has begun working on a project to map the visible remains of fish traps along the Welsh coast drawing on our extensive aerial photograph collections.

Royal Commission staff and University of Trinity St David placement student Nikki Vousden also spent two days in mid May looking at the complex of fish traps at Llanon. Four fish traps were surveyed, including a new one identified initially from National Assembly of Wales aerial photograph coverage dating 2005. The trap was confirmed on the ground as comprising two walls (approximately 3m wide and over 100m in length) running at an angle down the beach to converge at low water (see NPRN 413831).


Royal Commission staff surveying the remains of one of the stone arms of the newly discovered fish trap.
Fish traps, or goradau, were once a common feature coming in lots of different shapes and sizes - from curving half-moon shaped enclosures and rectangles, to shapes that resemble the handles of a shepherd’s crook or “V” sometimes combined to form zigzags hundreds of metres in length.

Fish traps worked by herding and then trapping fish behind stone walls and fences of wattle. As the tide receded, fish would be caught in a net or woven basket in the sluice where the water drained out of the trap. Other traps appear to have been worked as tidal ponds in which the fish could be held to be later caught in hand nets or speared.

Members of Llansantffraed History Society have undertaken research into the Llanon fish traps, which are mentioned in a 11th century charter for the Strata Florida Abbey and were worked by local people into the 1920s. The Royal Commission team were joined by one of the society’s members, Rowan O’Neill, during the foreshore survey.
An oblique aerial photograph of the fish traps at the northern end of Swansea bay taken by Toby Driver, the Royal Commission’s aerial photographer and head of the Reconnaissance Team in July 2009.
A mosaic of aerial photographs dating to 1966 geo-referenced within the Royal Commission’s GIS and used to map the multiple phases of the ‘zig-zag’ complexes.
Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Thursday, 19 May 2011

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors - Darganfod Treftadaeth yr Uwchdiroedd

Cyhoeddiad Newydd!


Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors
Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors
Gan Robert J. Silvester, Louise Barker, David Leighton, 2011.Cyhoeddwyd gan y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ebrill 2011
ISBN: 978-1-871184-40-2
Pris: £9.99
Cludiant: £0.00
Prynu Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors

Adolygiad o Cynnwys
Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors gan Robert J. Silvester gyda chyfraniadau gan Louise Barker a David Leighton, cyhoeddwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 2011, llyfr dwyieithog â chlawr papur, 88 tudalen, xx llun, ISBN 978-1-871184-40-2

Tirweddau ucheldiroedd Cymru yw nodwedd amlycaf y wlad ac yno cewch chi drysorfa anferth o olion archaeolegol a threftadaeth ein gwlad. Oherwydd y dystiolaeth eithriadol sydd yno o fywydau pobl ar draws miloedd o flynyddoedd, maent o bwys rhyngwladol. Yn y llyfr hwn fe adroddir hanes can milltir sgwâr Mynydd Hiraethog. Gan i bobl gyfanheddu neu ddefnyddio’r bryniau hyn dros filoedd ar filoedd o flynyddoedd, mae olion eu gweithgareddau i’w gweld yn y dirwedd hyd heddiw. Cewch ddisgrifiad o’r gweithgareddau hynny yng ngoleuni’r darganfyddiadau diweddar. Adroddir hanes to ar ôl to o werin bobl mewn amgylchedd a fodlonai lu o’u hanghenion ond a allai, ar adegau, fod yn arw ac yn her.

CYNNWYS
Rhagair
Rhagymadrodd
Tirwedd Hiraethog
Astudio Hiraethog
Hanes Hiraethog
Claddedigaethau a Defodau Cynhanesyddol
Anheddu ac Amaethu Cynhanesyddol
Anheddu ac Amaethu yn y Cyfnod Hanesyddol
Cyfoeth y Gweundir
Llwybrau a Ffyrdd
Yr Ystadau Mawrion
Yr Ugeinfed Ganrif
Safleoedd i Ymweld â Hwy
Teithiau Cerdded
Cael gwybod rhagor
Cyfeiriadau a dallen pellach

Cyhoeddiadau Cysylltiadau Perthnasol:
Archebwch eich copi o  Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors
Gwerthu Llyfrau
 

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors - Discovering Upland Heritage

New Publication!


Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors
By Robert J. Silvester, Louise Barker, David Leighton, 2011.
Published by Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
April 2011
ISBN: 978-1-871184-40-2
Price: £9.99
Postage: £0.00
Buy Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors

Review of Contents

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors by Robert J. Silvester with contributions by Louise Barker and David Leighton, published by The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, 2011, bilingual paperback, 88 pages 60 illustrations, ISBN 978-1-871184-40-2

Wales is dominated by its upland landscapes, a vast treasure trove of archaeology and heritage, where the exceptional survival of evidence for the lives of people across the millennia makes these fascinating places of international importance. This book tells the story of Mynydd Hiraethog, widely known as the Denbigh Moors, an area of 100 square miles. Over many thousands of years people have settled or utilised these hills and left traces of their activities visible in the landscape today. This book describes those activities in the light of recent discoveries. The story is of generations of ordinary people in an environment that provided for many of their needs but that at times could be harsh and challenging.

CONTENTS
Preface
Introduction
The Hiraethog Landscape
Studying Hiraethog
Hiraethog through History
Prehistoric Burial and Ritual
Prehistoric Settlement and Farming
Settlement and Farming in the Historic Period
The Wealth of the Moors
Communications
The Large Estates
The Twentieth Century
Sites to Visit
Walks
Finding out more
References and further reading

Related Publication Links:
Order your copy of  Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors
Book Sales 


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Guidance Maintenance and Management of Historic Buildings

Historic Building Owners Information Day
27th May 2011On Friday 27th May, 2011, Bridgend County Borough Council has organized an information day for the owners of historic buildings to promote its commitment to the protection of the historic environment in the county borough. The event will be held at the Civic Offices in Bridgend Town Centre, 10.30am to 4pm, and will be offering advice, support and guidance on maintenance and management of historic buildings for local historic building owners. Officers will be on hand all day to help with enquiries and advice. The day will also be used to launch and promote the THI Phase II of the award-winning conservation grant scheme in Bridgend town centre. At 2pm a presentation will be given on Listed Building and Conservation Area issues. Owners of all historic buildings in the County Borough as well as others with an interest in the built environment, including local agents and contractors, are welcome.

For further information:  www.bridgend.gov.uk/whatson

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Wednesday, 18 May 2011

Plasauduon, Powys - Plu 3D Ddelweddu Pensaernïaeth Trwy Animeiddio


Plasauduon, Carno, Powys

Mae Plasauduon yn nodweddiadol o’r math o dai a geid yn Nyffryn Hafren yn yr ail ganrif ar bymtheg – tai ac iddynt fframiau coed cymesur ynghyd â chynteddau deulawr canolog a thrawiadol a agorai i lobi wrth ochr y lle tân canolog. Ffurf yw honno sy’n creu dwy ystafell gytbwys ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf; yma, mae’r neuadd ar y dde a’r parlwr ar y chwith, ac ystafelloedd gwely uwch eu pennau. Codwyd Plasauduon tua 1660 ac efallai i’r adain gefn ddiweddarach ddisodli fframwaith cynharach. Mae’r tŷ mewn cyfl wr rhyfeddol o dda.
    Er gosod ffenestri newydd yn lle’r mwyafrif o’r hen rai yn yr ugeinfed ganrif, ni fu fawr o newid ar weddill y nodweddion pensaernïol gwreiddiol ac mae hynny’n ddymunol iawn oherwydd i’r tŷ gael ei adeiladu tua chanol yr ail ganrif ar bymtheg, cyfnod o addurno mawr ar dai o’r fath. Ceir ffurf bigfain ddwbl (‘bwa ciwpid’) i’r mwyafrif o bennau’r drysau, mae’r cyntedd â’i seddau gosodedig a chelfi gwreiddiol y drws yn hyfryd, ac mae trawstiau nenfwd addurnol y parlwr wedi cadw eu plastr gwreiddiol. Y peth mwyaf trawiadol o’r cyfan yw’r llawr o gerrig palmant yn y neuadd; mae’r patrwm addurnol arno’n nodweddiadol o Sir Drefaldwyn.
    Mae’n debyg bod arddangos cyfoeth drwy gyfrwng pensaernïaeth allanol a mewnol y cartref hwn yn bwysig i’r ffermwr dosbarth-canol a’i hadeiladodd. Mae dau dalcen y prif adeilad wedi’u hestyn ddwywaith ar swmerau mowldiedig ac ‘estyll draig’ yn gynheiliaid iddynt wrth y corneli. Credir weithiau fod y llawr cyntaf a’r ail mewn adeiladau trefol yn yr Oesoedd Canol yn estyn allan i greu rhagor o ofod uwchlaw strydoedd poblog, ond yng nghefn gwlad rhaid mai mater o ffasiwn ydoedd ef – ac yn sicr mae’r effaith yn apelio at y llygad. Mae tai fel Plasauduon yn rhoi cymaint o fwynhad oherwydd bod yr addurno arnynt yn deillio o ffurf eu hadeiladwaith ac nid o ryw chwaeth fympwyol.

Houses of the Welsh Countryside, ffigur 140.

Cydnabyddiaeth:
Diolch i Fflic a See3D.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Plasauduon, Powys - Architecture 3D Visualisation Fly Through Animation


Plasauduon, Carno, Powys

Plasauduon is typical of the seventeenth-century ‘Severn Valley’ type – symmetrical timber-framed houses distinguished by impressive, central, storeyed porches opening into a lobby at the side of the central fireplace. This form creates two balanced rooms to the ground and first floor; in this case the hall on the right and parlour on the left, and there are bedchambers over. Built around 1660, with a later rear wing that is possibly a rebuild of an earlier structure, Plasauduon is remarkably well preserved.
    Although most of the windows have been replaced in the twentieth century, virtually all of the other original architectural features are intact. This is fortunate as the house dates from the midseventeenth century when such houses were particularly well supplied with decorative detail. Most of the door-heads are cut in a double ogee (‘cupid’s bow’) shape, the porch with its fitted seats and original door furniture is delightful, and the decorative ceiling beams in the parlour retain their original plaster. Most impressive of all is the pitched stone floor in the hall, which has a decorative pattern typical of Montgomeryshire.
    Display of wealth through the external and internal architecture appears to have been significant for the middle-class farmer who built this home. Both gable ends of the main range are twice jettied on moulded bressumers, with ‘dragon beams’ providing support at the corners. It is sometimes considered that medieval urban buildings were jettied to create more space above crowded streets, but here in the countryside it must have been a display of fashion – and the effect is certainly pleasing to the eye. What makes houses like Plasauduon so satisfying is that their decoration is the result of their structural form and not some whimsical application.

Houses of the Welsh Countryside, fig. 140.

Acknowledgement:
Thanks are due to Fflic and See3D.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Monday, 16 May 2011

Peintiadau Meini Hirion Sir Penfro J.C. Young

Maen Hir Carreg Coitan Arthur, Puncheston, NPRN: 304361
Crewyd y casgliad o beintiadau sy'n cofnodi meini hirion Sir Benfro gan yr arlunydd J. C. Young dros gyfnod o dair blynedd rhwng 1981 a 1984, gan ddefnyddio rhestr o safleoedd a gyhoeddwyd yn Pembrokeshire Historian ym 1966. Ymwelodd â phob un o'r 53 maen a'u cofnodi'n ofalus iawn yng nghyd-destun y dirwedd o'u hamgylch – menter lafurus, yn aml yn golygu oriau o chwilio a theithio i leoliadau anghysbell. Yn ogystal â chynhyrchu'r peintiadau, creodd Mrs Young nodiadau ar gyfer pob maen, yn cofnodi unrhyw hanes a llên gwerin a gasglwyd wrth wneud ymchwil mewn dogfennau a sgwrsio â'r tirfeddianwyr.

Mae pob peintiad gwreiddiol yn olew ar bord ac yn mesur 5” x 8”. Maen nhw'n dogfennu'r meini'u hunain, ac weithiau'n cynnwys manylion braf o flodau ac anifeiliaid yn ogystal â lleoliadau'r dirwedd sydd o'u hamgylch, yn aml mewn tywydd a golau dramatig. Mae'r peintiadau'n ffurfio casgliad swynol a deniadol o ddelweddau, ac maen nhw hefyd yn ddogfen ddarluniadol bwysig o fath arwyddocaol o safle nad oes gan CBHC lawer o gofnodion gweledol. Mae llygad yr arlunydd hefyd wedi dal manylion a chyd-destun na fyddai cofnod ffotograffig wedi medru gwneud.

Gan fod y lluniau gwreiddiol yn cael eu harddangos a'u gwerthu o 5 Awst, 2011, mae Mrs Young, yn garedig iawn, wedi caniatáu i'r Cofnod Henebion Cenedlaethol gopïo'r peintiadau'n ddigidol ar gyfer eu harchif gyhoeddus. Mae gobaith y bydd y peintiadau'n cael eu gwerthu'n un casgliad cyfan, gan ei fod yn ddymunol iawn cynnal cyfanrwydd y math hwn o waith. Ond pe caiff y casgliad ei wasgaru, mae'r CBHC yn hapus i gadw set lawn rithwir o'r peintiadau o leiaf, a'u rhoi ar gael i'r cyhoedd.

Maen Hir Parc-y-Garreg, Pen Cnwc, NPRN: 413137
Maen Hir Cerrig-y-Derwyddion, Eglwyswrw, NPRN: 304049
Harold Stone, Haroldstone, NPRN: 305339
Maen Hir Rhyndaston-Fawr, NPRN: 305325
Maen Hir Llanfair-Nant-y-Gof, NPRN: 305192
Maen Gwyn Hir, NPRN: 275685
Maen Hir Llanfrynach, NPRN: 304109
Rhes o feini, Parc-y-Meirw, NPRN: 285
Maen Hir Parc Hen, NPRN: 305198
Carreg Galchen Fach, Maenclochog, NPRN: 304453
Pâr Carreg Cornel Bach, Maenclochog, NPRN: 304454
Maen Hir Ty Newydd, Mathry, NPRN: 305214
Pâr Carreg Waun Lwyd, Mynachlog Ddu, NPRN: 304054
Maen Hir Trefais, Moelygrove, NPRN: 304089
Maen Hir Pen Parke, Brynawel, NPRN: 413138
Maen Hir Waun Mawn, NPRN: 300423
Pâr Carreg, Tafarn-y-Bwlch, NPRN: 304356
Maen Hir Carreg Coitan Arthur, Puncheston, NPRN: 304361
Maen Hir Fagwr Fran, Puncheston, NPRN: 304362
Maen Hir Maen Dewi, St David’s, NPRN: 305373
Maen Hir Harold, Skomer Island, NPRN: 305372


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

J.C. Young Pembrokeshire Standing Stones Paintings

Cerrig-y-Derwyddion Standing Stone, Eglwyswrw, NPRN: 304049
The collection of paintings recording the standing stones of Pembrokeshire was created by artist J.C. Young over a three year period from 1981 to 1984, using a list of sites published in the Pembrokeshire Historian in 1966. Each of the 53 stones was visited by her in the field and meticulously recorded in the context of the surrounding landscape – an arduous undertaking, which often involved hours of searching and trekking to isolated locations. In addition to producing the paintings, Mrs Young also created a set of notes for each stone, recording any known history and folklore collected through documentary research and conversations with the landowners.

Each original painting is in oil on board and measures 5” x 8”. As well as documenting the stones themselves, they sometimes include delightful details of flora and fauna in addition to the surrounding landscape settings, often in dramatic conditions of weather and light. Whilst forming a charming and attractive collection of images, the paintings also constitute an important pictorial document of a significant site type for which the NMRW has few visual records. The artist’s eye has also captured detail and context which photographic recording would fail to pick up.

As the originals are due for exhibition and sale at Picton Castle from 5th August, 2011, Mrs Young has kindly allowed the National Monuments Record to digitally copy the paintings for their public archive. It is hoped that the paintings are sold as an entire collection, as it is highly desirable to maintain the integrity of such a body of work. However, should the collection be broken up the NMRW is pleased to preserve at least a virtual complete set of the paintings and make them accessible to the public.


Parc-y-Garreg Standing Stone, Pen Cnwc, NPRN: 413137
Cerrig-y-Derwyddion Standing Stone, Eglwyswrw, NPRN: 304049
Harold Stone, Haroldstone, NPRN: 305339
Llanfrynach Standing Stone, NPRN: 304109
Galchen Fach Stone, Maenclochog, NPRN: 304453
Cornel Bach Stone Pair, Maenclochog, NPRN: 304454
Ty Newydd Standing Stone, Mathry, NPRN: 305214
Waun Lwyd Stone Pair, Mynachlog Ddu, NPRN: 304054
Trefais Standing Stone, Moelygrove, NPRN: 304089
Pen Parke Standing Stone, Brynawel, NPRN: 413138
Carreg Coitan Arthur Standing Stone, Puncheston, NPRN: 304361
Fagwr Fran Standing Stone, Puncheston, NPRN: 304362
Maen Dewi Standing Stone, St David’s, NPRN: 305373
Harold Stone Standing Stone, Skomer Island, NPRN: 305372


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Wednesday, 11 May 2011

Beaumaris Castle - Site Details Online Images Associated Sites & Records

RCAHMW colour slide oblique aerial photograph of Beaumaris Castle, taken on 29/04/1999
CD2003_612_028   NPRN: 95769
Beaumaris Castle was begun in 1295, the last link in the ring of defence provided for the north Wales seaboard by Edward I, located close to the water's edge on the Isle of Anglesey. A thriving borough was laid out alongside the castle (Beaumaris, medieval and later borough NPRN 32989 ), with the castle's constable acting as its ...
Read full site description of Beaumaris Castle on Coflein - Discovering Our Past Online

Related Wales History Links:
Read more: Beaumaris Castle www.coflein.gov.uk
 Associated Sites (3)
 Online Images (78)
 Associated Collection Records (659)

Coflein is the NMRW's public online database, searchable geographically through Ordnance Survey maps or by text queries. 


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Tuesday, 10 May 2011

Tŷ -mawr, Sir Gaernarfon - 3D Fly Delweddu Trwy Animeiddio


Tŷ-mawr, Wybrnant, Penmachno, Sir Gaernarfon

Er bod cwm afon Wybrnant heddiw’n teimlo mor anghysbell ag y gellir bod yng Nghymru, yn yr unfed ganrif ar bymtheg yr oedd ar brif ffordd y porthmyn o Lŷn i Ddolwyddelan ac ymlaen i’r marchnadoedd gwartheg dros y ffin. Ac er ei fod yn enwog fel man geni William Morgan (y cyntaf i gyfi eithu’r cyfan o’r Beibl i’r Gymraeg) ym 1545, mae’r tŷ lawn mor bwysig fel enghraifft o Dŷ Eryri o’r unfed ganrif ar bymtheg sydd wedi’i ddiogelu a’i adfer yn gelfydd. Mae ei enw’n awgrymu nad fferm gyffredin mohono yn ei ddydd a chredir iddo fod yn gartref i deulu o ffermwyr cyfoethog.
    Yr hyn sy’n ddiddorol yma yw i hen neuadd (o gyfnod William Morgan) gael ei haddasu i greu adeilad sydd, yn allanol beth bynnag, yn dilyn patrwm clasurol ‘tŷ Eryri’. Mae hynny’n dangos apêl fawr y math newydd o dŷ deulawr a gâi ei godi’n lleol gan y dosbarthiadau canol; cai tai a fodolai eisoes, hyd yn oed, eu haddasu i gyd-fynd â’r ffasiwn ddiweddaraf.
    Ychydig sy’n weddill o’r neuadd gynnar heblaw am ddau ddarn o nenfforch yn wal y dwyrain a’r rhan isaf o waith maen. Ailwampiwyd y neuadd yn niwedd yr unfed ganrif ar bymtheg neu, o bosibl, tua dechrau’r ganrif wedyn. Dilynai’r cynllun newydd batrwm tŷ Eryri gan osod lleoedd tân yn waliau’r talcenni yn hytrach nag yng nghanol y tŷ, fel y digwyddai’n gyffredin bryd hynny ar y gororau. Nid oes iddo risiau cerrig yn y wal, sef nodwedd a welir o hyd mewn rhai o’r tai cyfagos ym Mhenmachno, ac mae’n fwy na thebyg mai grisiau ysgol a ddefnyddid i gyrraedd y siambrau newydd ar y llawr cyntaf.
    Adferodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y tŷ ym 1988 i ddathlu pedwarcanmlwyddiant cyfieithu’r Beibl. Cafwyd gwared ar lawer o’r newidiadau o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif er mwyn creu’r tu mewn syml a welir heddiw.

Peter Smith, Arweinlyfr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i Dŷ Mawr.

Cartrefi Cefn Gwlad Cymru
Gan Richard Suggett, Greg Stevenson, 2010

Cydnabyddiaeth:
Diolch i Fflic a See3D.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Tŷ -mawr, Caernarfonshire - 3D Visualisation Fly Through Animation


Tŷ-mawr, Wybrnant, Penmachno, Caernarfonshire

The Wybrnant valley feels as remote as it is possible to get in Wales today, yet in the sixteenth century it was on a main drovers’ road from Llŷn through Dolwyddelan and on to the cattle markets across the border. Famous as the birthplace in 1545 of William Morgan (the first translator of the whole Bible into Welsh), it is equally important as a well-preserved and restored sixteenth-century Snowdonian House. The name (Tŷ-mawr or ‘Great House’) suggests that this was no ordinary farm in its day. It is considered to have been home to a wealthy farming family.
    What is interesting here is that a former hall (from William Morgan’s time) was modified to create a building that externally at least follows the classic ‘Snowdonian house’ pattern. This shows the strong appeal of the new kind of storeyed house that was being built locally by the middle classes, and that even existing homes were modified to conform to the latest fashion.
    Little remains of the early hall aside from two cruck fragments in the east wall and the lower section of stonework, and the hall was remodelled in the later sixteenth century or possibly early seventeenth century. The new plan followed the Snowdonian house pattern with fireplaces in the gable-end walls rather than in the middle of the house, as was then common on the Welsh borders. It lacks a stone mural stair, a feature still seen in some of the neighbouring properties in Penmachno, and a ladder stair was probably used to reach the new first-floor chambers. The National Trust restored the property in 1988 to mark the fourth centenary of the Welsh Bible, stripping out many nineteenth- and twentieth-century alterations and creating the simple interior seen today.

Peter Smith, National Trust Guide to Tŷ-mawr.

Houses of the Welsh Countryside
By Richard Suggett, Greg Stevenson, 2010

Acknowledgement:
Thanks are due to Fflic and See3D.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Monday, 9 May 2011

Beth Sy'n Newydd O Dan Fenter Archaeoleg Yr Uwchdiroedd

Llyn Gafr, Craig Las.
Llun o’r llwybr igam-ogam i’r copa.
Llun: CD2005_605_007 / NPRN: 55712
Eleni (2011-12) caiff prosiectau arolygu gymorth grant o dan Fenter Archaeoleg yr Uwchdiroedd yn yr ardaloedd hyn:

Yr Aran (Eryri) (9km2) gan Hayman & Horton
Foel Goch (Meir.) (14) gan Oxford Archaeology North
Glaslyn (Plynlimon) (15) gan Hayman & Horton
Cwmystwyth - Cwm Mwyro (Cer.) (50) gan Trysor
De Bryniau Cambrian (33) gan Trysor

Mae’r gwaith o gynllunio rhaglen y flwyddyn nesaf (2011-12) eisoes yn mynd rhagddo.

Dylai’r rhai sy’n darllen y tudalennau hyn ac a hoffai gymryd rhan yn y rhaglen maes gysylltu â David Leighton yn david.leighton@rcahmw.gov.uk erbyn diwedd mis Gorffennaf 2011.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

What's New Under The Uplands Archaeology Initiative

Corn Du Burial Site and Pen y Fan.
A winter landscape looking east.
Image: CD2005_608_005 / NPRN: 307985
This year (2011-2012) reconnaissance survey projects are being grant-aided under the Uplands Archaeology Initiative in the following areas:

Yr Aran (Snowdonia) (9km2) by Hayman & Horton
Foel Goch (Mer.) (14) by Oxford Archaeology North
Glaslyn (Plynlimon) (15) by Hayman & Horton
Cwmystwyth - Cwm Mwyro (Cer.) (50) by Trysor
Southern Cambrian Mountains (33) by Trysor

Planning for next year’s (2012-13) programme is already under way.

Readers of these pages who would like to participate in the field programme should contact David Leighton at david.leighton@rcahmw.gov.uk by the end of July 2011.


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Friday, 6 May 2011

Newport Cathedral Recording The Medieval Roof Timbers

Nave roof interior, St. Woolos Cathedral, Monmouthshire.
DS2011_158_025   NPRN 220468
Staff from the Emergency Recording team of the Royal Commission recently visited St. Woolos Cathedral (nprn 220468) to record and photograph the roof timbers. A rare opportunity to access this Medieval roof had been provided by the scaffolding currently erected as a result of the £1.5 million successfully raised by the Newport Cathedral Emergency Campaign, to repair and restore the roof of this impressive Grade I listed building. Last month, at the beginning of March, a number of tree-ring samples were successfully taken from the roof as part of the Royal Commission’s programme for tree-ring dating Medieval Welsh Churches. The sites of sampling, the numerous and varied carpenter marks on the trusses and the trusses themselves were all now recorded by the team.

General view, figures for scale, St. Woolos Cathedral, Monmouthshire.
DS2011_158_030   NPRN 220468
It has long been suggested that the roof of St. Woolos Cathedral was mostly medieval and dates to the early fifteenth century following the razing to the ground of much of Newport by the Owain Glyndwr revolt of 1400-1415. After the uprising, both the aisles are believed to have been added, as well as a two-storey South porch and the West tower, known as the Jasper Tower, after Jasper Tudor, uncle of Henry VII, who was responsible for some of the work. Last year, the team successfully dated the Church  of St. Nicholas (nprn:- 221965) at Grosmont in partnership with the Rev. Jean Prosser  and The Village Alive Trust as the oldest parochial church in Wales. That has a successful dendrochronology date of 1214- 44. Let’s hope that the dates for St. Woolos’ Cathredral due this summer will be equally as exciting!

Carpenters marks, St. Woolos Cathedral, Monmouthshire.
DS2011_158_008   NPRN 220468

Related Wales History Links:
Read more: St. Woolos Cathedral www.coflein.gov.uk
 Online Images (49)
 Associated Collection Records (72)

Coflein is the NMRW's public online database, searchable geographically through Ordnance Survey maps or by text queries. 
 
Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails