Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Monday, 30 April 2012

Swydd Wag - Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd (Dysgu)

Dyddiad Cau: 14 Mai 2012
Cyflog: £20,100 y flwyddyn.
Lleoliad: Aberystwyth
Hyd y cytundeb: 10 mis
Cysylltwch ag: Angharad Williams

Disgrifiad o'r Swydd:
Y Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd sy’n gyfrifol am hyrwyddo daliadau ac adnoddau’r Comisiwn Brenhinol a sicrhau bod y Comisiwn yn darparu cyhoeddiadau a gwybodaeth hygyrch ac awdurdodol mewn cyfryngau priodol sy’n hybu dealltwriaeth o amgylchedd hanesyddol Cymru.

Gwefan sy’n adrodd hanes Cymru a’i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Mae’n brofiad ar-lein dynamig a dwyieithog sy’n gyforiog o luniau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon eithriadol o ddiddorol am hanes a threftadaeth Cymru a’i phobl. Noddir y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu llinyn dysgu prosiect Casgliad y Werin Cymru a sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni ei amcanion strategol ymarferol drwy gynorthwyo swyddogaeth estyn-allan y Comisiwn, gan gynnwys dysgu yn y swyddfa ac mewn digwyddiadau allanol. Bydd deiliad y swydd yn cyflawni amryw o weithgareddau a mentrau y cynllunnir iddynt ymgysylltu â’r gymuned dysgu, yn cynyddu ymwybyddiaeth o ddaliadau ac adnoddau’r Comisiwn ac yn trefnu iddynt fod ar gael ac yn hygyrch.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am fonitro’r cynnydd o ran gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y Comisiwn.

I gael holl fanylion y swydd hon, ewch i: Swyddi sy'n Wag ar hyn o bryd
Y dyddiad cau i geisiadau: 14/05/2012.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Job Vacancy - Public Engagement Officer (Learning)

Closing Date: 14 May 2012
Pay: £20,100 per annum.
Location: Aberystwyth
Contract: 10 month
Contact: Angharad Williams

Job Description:
The Public Engagement Team is responsible for promoting the Royal Commission’s holdings and resources and ensuring that the Commission provides accessible and authoritative publications and information in appropriate media that promotes understanding of the Welsh historic environment.

People’s Collection Wales is a website dedicated to the story of Wales and its people. It is a dynamic and bilingual online experience full of fascinating photographs, sound recordings, documents, video and stories about the history and heritage of Wales and its people. The project is sponsored by the Welsh Government.

The post holder will play a key role in developing the learning strand of the People’s Collection Wales project and ensuring the Commission meets its strategic deliverable objectives by supporting the Commission’s outreach function, which includes learning, both in the office and at outside events. The post holder will be carrying out a number of activities and initiatives designed to engage with the learning community and promote awareness of the Commission’s holdings and resources and make them available and accessible.

The post holder will also be responsible for monitoring the progress of the implementation of the Commission’s Welsh Language Scheme.

For complete details of this post, please visit: Current Vacancies
Application closing date for post: 14/05/2012.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Friday, 20 April 2012

Medieval Merchant's House Re-erected At St Fagans: National History Museum

http://www.coflein.gov.uk/images/l/DI2006_0944/
Royal Commission aerial photograph of Haverfordwest, taken in 2000.
DI2006_0944

Tower House’, Haverfordwest is a unique example of a secure sixteenth-century quayside storehouse. It has a stone-vaulted, fire-proof, ground-floor store-room with living accommodation above reached by an outside staircase. This building became derelict and was taken down stone by stone in 1983, and after much painstaking work has been re-erected at the National History Museum, St Fagans. Tonight (20 April 2012) a BBC documentary tells the story of its historic context and its re-erection at St Fagans: 'Brick-by-brick: rebuilding our past' (Series 1, episode 3) presented by Dan Cruickshank and Charlie Luxton.

Further Information:
Coflein site details:  Tower House, Haverfordwest


Coflein - Discovering Our Past Online

Coflein is the online database for the National Monuments Record of Wales (NMRW), the national collection of information about the historic environment of Wales.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Welsh History Month: Where is Wales' Most Important Place?

http://www.coflein.gov.uk/images/l/GTJ25849/
Royal Commission aerial photograph of Snowdon Summit Railway Terminus, Betws Garmon, 1996.

Below is a list of sites in Wales proposed by experts as the most important in Welsh history, can you suggest any others?

Walesonline are asking for your views on which is the most vital in the development of the Welsh nation - read the articles below, then make your selection in the following poll.

Alternatively, tweet your views using the hashtag #welshhistorymonth, post a message on the Royal Commission's Facebook page or leave a comment here on the Heritage of Wales News blog.

The soccer grounds of Wales  - Professor Huw Bowen
Snowdon  - Professor Chris Williams
Lodge Hill, near Caerleon  - Dr Ray Howell
Llyn Fawr, in the Cynon Valley, and Llyn Cerrig Bach, on Anglesey  - Professor Raimund Karl
Strata Florida  - Professor David Austin
Aberlleiniog Castle, Anglesey  - Dr David Wyatt
Ysbyty Ifan and the tomb of Rhys ap Maredudd, Conwy  - Dr Madeleine Gray
Gower churches  - Dr Helen Nicholson
Llangwm Uchaf, Monmouthshire  - Dr Alun Withey
Llantrithyd House  - Dr Lloyd Bowen
Middleton Hall (National Botanic Gardens)  - Dr Lowri Rees
Pumlumon/The Elenydd  - Dr Martin Wright
The lower Swansea Valley  - Professor Huw Bowen
Merthyr  - Professor Chris Evans
Washburn Cemetery, Scranton, Pennsylvania  - Dr Bill Jones
Talerddig cutting, Powys  - Professor Iwan Morus
Cardiff Castle  - Dr Andrew Richardson
Penallta Colliery, near Ystrad Mynach - Dr Ben Curtis
The Street  - Dr Paul O'Leary
Tredegar  - Dr Steve Thompson
Mametz Wood  - Dr Robin Barlow
Barry Island  - Dr Andy Croll
The M4  - Dr Martin Johnes
The Welsh Assembly  - Dr Andrew Edwards

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Thursday, 19 April 2012

Abermagwr Romano - British Villa Lecture

Excavations at Abermagwr, Ceredigion, 2011.

Dr Jeffrey L Davies and Dr Toby Driver will be delivering a lecture on the Abermagwr Romano-British villa at the Annual General Meeting of the Cymdeithas Hanes, Ceredigion Historical Society on Saturday 21st April, 2.30 pm. Council Chamber, National Library of Wales.

Further Reading:

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this RSS button and subscribe!

Also find us on:

Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Metelau, Mwyngloddiau a Mynyddoedd - Ystrad Meurig


11 a 12 Mai 2012
10:00 – 16:30
Canolfan Cymuned Ystrad Meurig

Dyma ysgol ddeuddydd gyffrous ar archeoleg ddiwydiannol sy’n cynnwys sgyrsiau gan arbenigwyr blaenllaw ynglŷn â’r gwaith diweddar yng Ngheredigion a thu hwnt. Y diwrnod canlynol bydd taith gerdded 6 milltir gydag arweinydd i ymweld â diwydiant ac archeoleg y dirwedd leol.

Ers dau ddegawd a rhagor bu Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn gwneud gwaith arolwg archeolegol ar draws mynyddoedd a rhostiroedd Cymru yn rhan o Fentr Archeoleg yr Ucheldiroedd. O’r herwydd, fe ymddangosodd ddarlun newydd o fywyd yn yr ardaloedd mynydd ac fe ddarganfuwyd treflannau gwag, ffermydd, safleoedd defodau a gwaith diwydiannol. Mae’r rhain yn rhoi golwg newydd ar fywydau ein cyndeidiau a fu yma’n llunio’r dirwedd hon dros filoedd o flynyddoedd.

Eleni, bydd Cysylltiadau Metel, prosiect newydd a ariannwyd gan Ewrop, hwythau’n dechrau edrych ymhellach ar dirwedd ddiwydiannol y tiroedd mynydd. Bydd y cynllun hwn yn canolbwyntio ar ddarganfod hanes ac adrodd stori'r diwydiannau mwyngloddio metel yng Nghymru a’r Iwerddon.

Yn yr ysgol deuddydd Metalau, Mwyngloddiau a Mynyddoedd, ceir sgyrsiau gan archeolegwyr blaenllaw ac arbenigwyr lleol o Gymru a’r tu hwnt ar yr ymchwil diweddar mewn archeoleg ddiwydiannol, gan gynnwys rhai astudiaethau lleol o Geredigion. Bydd y digwyddiad deuddydd hwn yn cynnwys cyfres o sgyrsiau ar y dydd Gwener ac yna taith o 6 milltir gydag arweinydd o amgylch tirwedd hanesyddol Trefeurig (SN 680 840), gan ymweld â mwyngloddiau a bryngeyrydd ar y dydd Sadwrn a gan gychwyn am 10:00.

Cost y digwyddiad hwn fydd £5 sy’n cynnwys cinio a lluniaeth ar y dydd Gwener. Cofiwch ddod â phecyn bwyd a dillad ac esgidiau addas os ydych chi’n dymuno mynd ar y daith gerdded ar y dydd Sadwrn.

Mae archebu lle yn angenrheidiol. Ceir manylion yn www.cbhc.gov.uk

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Metals, Mines and Mountains - Ystrad Meurig


11 and 12 May, 2012
10:00 – 16:30
Ystrad Meurig Community Centre

An exciting dayschool on upland and industrial archaeology, with talks from leading experts on recent work in Ceredigion and beyond, with a 6 mile guided walk on the following day to see industry and archaeology in the local landscape.

For more than two decades the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales has carried out archaeological survey work across the mountains and moorlands of Wales as part of its Upland Archaeology Initiative. As a result a new picture of life in the uplands has emerged with the discovery of abandoned settlements, farms, ritual sites and industrial activity. These give us a fresh insight into the lives of our ancestors who have shaped this landscape over thousands of years.

This year Metal Links, a new, European-funded project, has also begun to look further into the industrial landscape of the uplands. The project will focus on discovering and telling the story of the metal mining industries of Wales and Ireland.

The Metals, Mines and Mountains dayschool will hear talks from eminent archaeologists and local specialists on current research in industrial archaeology from around Wales and beyond, including local case studies from Ceredigion. The two-day event will be made up of a series of talks on Friday and a 6-mile guided walk around the historic landscape of Trefeurig (SN 680 840), taking in mines and hillforts, on Saturday, starting at 10:00.

The event will cost £5 to cover lunch and refreshments on Friday. Please ensure that you bring a packed lunch if attending the walk on Saturday as well as suitable clothing and footwear.
Booking is essential; details can be found at www.rcahmw.gov.uk

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Monday, 16 April 2012

Plas Tirion: Old House Yields Up Its Secret

Dr Dan Miles sampling the smoke-blackened, cruck-framed cowshed at Plas Tirion, NPRN:- 27773
There was excitement earlier in the year when a cowhouse in the lovely Conwy Valley was identified as an ancient Welsh hall. The discovery was first reported on the Heritage of Wales News and was then picked up by BBC and ITV news, and Current Archaeology is running a feature, ‘The Oldest Cowshed in the Land?’ The cruck-framed building is the medieval predecessor of the lovely Plas Tirion built in the 1620s and currently being restored by Ned and Sophie Scharer. The old house was built using roughly trimmed (‘boxed’) whole trees for the arched shaped roof-truss or ‘crucks’. This is an archaic building technique – and the big question is when was Plas Tirion old hall built?

We now know that old Plas Tirion was built exactly 514 years ago. The trees used for the arch-shaped cruck-truss started growing in 1418 and was felled in Spring 1498. These are the conclusions of Dr Dan Miles of the Oxford Dendrochronology Laboratory, who was commissioned to tree-ring date the old house by the Royal Commission on Ancient and Historical Monuments after it was discovered by the community-based Dating Old Welsh Houses project. Plas Tirion is not the oldest house in Wales but it is one of very few precisely dated C15th houses. It is astonishing to realise that it was built by an unknown Welshman as Columbus was discovering the Americas. Plas Tirion was then and is still - as the name suggests - a very pleasant place.

The identification and dating of Plas Tirion old hall is one of the triumphs of the Dating Old Welsh Houses project, which is working in partnership with the Royal Commission to document the older houses in north-west Wales. The project is community based and has over 100 members and volunteers spread all over north Wales who are rediscovering the built heritage of Caernarfonshire, Merioneth, Anglesey and Conwy, and have made some very important discoveries indeed. Further information is available on www.datingoldwelshhouses.co.uk

Heritage of Wales Blog Post:

Could A Cow Shed in Llanrwst be Wales' Oldest House? BBC News Story


Coflein - Discovering Our Past Online
Coflein is the online database for the National Monuments Record of Wales (NMRW), the national collection of information about the historic environment of Wales.  


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Thursday, 12 April 2012

The Source of the Usk Walk - Brecon Beacons National Park

Settlement remains in the cutting of the Usk, grey spreads of stone representing the foundations of former buildings.
NPRN 84465  DS2010_963_001

Overall distance: 16 kilometres or 10 miles
Altitudinal range: 320 metres (car park) - 615 metres (foot of Fan Foel)
Ground conditions: mostly firm and dry but with some poorly-drained areas, particularly to the east of the Usk and Tarw.
Map: OS OLM sheet (1:25000 scale) is recommended and it is this map which is referred to in this guide. Although there are many visible landscape features to help navigate the route, hand-held GPS is a useful aid in open moorland.
Footpaths: This route is only incidentally related to footpaths shown on the map.
Site References: Numbers in brackets refer to site record numbers (NPRN = National Primary Record Number). These references allow site details to be accessed through the Commission’s on-line database www.coflein.gov.uk 

This walk takes in the upper reaches of the River Usk as far as its source (below the cliffs of Fan Brycheiniog and Bannau Sir Gaer), the far eastern side of Mynydd Du and the southern extent of Mynydd Myddfai. Sites of the prehistoric, Roman, medieval & later periods can be seen along this route.

On the A40 Llandovery-Brecon road, take the minor road west from Trecastell to Cross Inn and Llanddeusant. There is a parking and picnic area at Pont’ar Wysg, in forestry just off this road, on the left at SN82002715.

Download: The Source of the Usk Walk (PDF)
By David Leighton

Also See: The Fan Llia and Fan Dringarth Walk - Brecon Beacons, Aberdare, Powys


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Wednesday, 11 April 2012

Photographs of Derelict Mansions and Great Houses in Wales

The main building of Talysarn Hall, Talysarn, Gwynedd. Photographed during a recent survey by the Royal Commission. NPRN: 16874

Just published is a new book of photographs of derelict mansions and great houses in Wales by Paul White with responses by writers Professor Damian Walford Davies, in English, and Siân Melangell Dafydd, in Welsh. Ancestral Houses: the Lost Mansions of Wales / Tai Mawr a Mieri: Plastai Coll Cymru is beautifully produced by Gomer with seventy-four highly atmospheric black and white photographs capturing the ruins in dramatic light and advanced states of decay.

The book contains a list of houses featured, with an explanation about how to look up more information on the Royal Commission’s Coflein online database and archive catalogue. The Commission’s record was a key source for the project.

Many of the buildings are at risk, a few have now gone for ever and a very few, like Sker House, have been restored since the photographs were taken. In many cases, the Commission holds extensive records made in earlier times.

Talysarn Hall, Talysarn, Gwynedd, one of the houses mentioned in the book and recently surveyed by the Royal Commission.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

Recording the Archaeological and Built Heritage of Wales

Recording Talysarn Hall, Talysarn, Gwynedd


The main building of Talysarn Hall, Talysarn, Gwynedd. NPRN: 16874
Part of the remit of the Royal Commission is to record the archaeological and built heritage of Wales. During the work of the Atlanterra Project, Royal Commission Investigators Louise Barker and Spencer Smith were alerted to the deteriorating condition of Talysarn Hall (NPRN: 16874) in Talysarn, Gwynedd.

Talysarn Hall, Gardens (NPRN: 86485) and associated outbuildings (NPRN: 31440) had already been recorded on Coflein but the continued deterioration of the main building meant that a photographic survey was required in order to record any architectural details before they were lost completely, together with the production of an updated Coflein entry for the Hall. None of the complex has any formal legislation to protect it, and consequently the record made by the Royal Commission is a vitally important resource.

The Hall predates the appearance of the large-scale quarry workings and originally sat adjacent to the main Talysarn to Nantlle Road, but the encroachment and enlargement of nearby Dorothea Slate Quarry (NPRN: 40539) removed the main road and eventually the complex became sandwiched between Dorothea to the south and the Blaen-y-Cae (NPRN: 40530) and Gallt-y-Fedw Slate Quarries (NPRN: 40552) to the north.

The entrance to the Stable Block of Talysarn Hall, Talysarn, Gwynedd. NPRN: 34410  
The photographic survey of the Hall and outbuildings will become part of the Royal Commission's archive and the Atlanterra Project will also make use of this information to place the slate quarries of the Nantlle Valley into their wider landscape context.

Talysarn Hall has been mentioned in a new book: Ancestral Houses: the Lost Mansions of Wales / Tai Mawr a Mieri: Plastai Coll Cymru

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails