Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 12 May 2010

The Welsh Cottage - Seminar and Book Launch

COMISIWN BRENHINOL HENEBION CYMRU
mewn cysylltiad ag Amgueddfa Cymru

Y Bwthyn Cymreig
Seminar a lansiad llyfr
Sefydliad Gweithwyr Oakdale, Amgueddfa Werin Sain Ffagan, Sain Ffagan, Caerdydd Dydd Llun 24 Mai 2010

Bydd y seminar yn ymchwilio i hanes a chadwraeth y bwthyn traddodiadol, un o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru. Er bod miloedd o fythynnod wedi mynd i ebargofiant dros y ganrif ddiwethaf, dysgwyd llawer iawn wrth astudio’r adeiladau sydd wedi goroesi ac wrth gofnodi rhai eraill cyn iddynt ddarfod o’r tir. Er bod cryn her yn wynebu’r rhai sy’n ceisio sicrhau cadwraeth bythynnod traddodiadol a chadw gwybodaeth am fywydau’r sawl a’u cododd ac a fu’n byw ynddynt, mae’r adeiladau diymhongar hyn yn dal i wneud cyfraniad pwysig i arbenigrwydd lleol ac i ddiwylliant Cymru. Y seminar hwn fydd achlysur lansio arolwg mawr newydd o’r pwnc gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC –

Y Bwthyn Cymreig. Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig, 1750-1900
gan Eurwyn Wiliam

10:30 Cofrestru a choffi
11:00 Gair o groeso gan Dr Peter Wakelin (y Comisiwn Brenhinol) a Dr John Williams-Davies (Amgueddfa Cymru)
11:15 Dr Eurwyn Wiliam (Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol): Y Bwthyn Cymreig: rhai myfyrdodau
12:00 Taith dywys o waith a bythynnod clom a thoeon gwellt yn Sain Ffagan dan arweiniad Dr Gerallt Nash (Amgueddfa Werin Sain Ffagan)
12:40 Anerchiad gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC
13:00 Egwyl cinio: mae mannau arlwyo ar gael yn yr Amgueddfa Werin
14:00 Paul Sambrook (Trysor): Atseiniau o’r Gorffennol
14:30 Judith Alfrey (Cadw): Gofalu am y Bwthyn Cymreig
15:00 Panel o siaradwyr: cadwraeth a defnyddio bythynnod a diogelu technegau traddodiadol – ffyrdd ymlaen
16:00 Te a chloi

Bydd arddangosfa o waith y Comisiwn Brenhinol yno. Bydd copïau o Y Bwthyn Cymreig a chopïau o gyhoeddiadau eraill y Comisiwn Brenhinol ar gael a bydd disgownt o 10% ar eu pris.

I archebu lle’n rhad ac am ddim yn y seminar, cysylltwch â Lilwen Jones yn y cyfeiriad isod neu ar 01970 621200 neu lilwen.jones[AT]cbhc.gov.uk

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i archebu lle’n gynnar.

Related Links:
Y Bwthyn Cymreig

*****************************************************************************

ROYAL COMMISSION ON THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS OF WALES
in association with Amgueddfa Cymru-National Museum Wales

The Welsh Cottage
Seminar and Book Launch
Oakdale Workmen’s Institute, St Fagans National History Museum, St Fagans, Cardiff Monday 24 May 2010

This seminar will explore the history and conservation of the traditional cottage, one of the most distinctive features of the Welsh landscape. Thousands of examples have been lost over the past century, but a great deal has been learned from studying cherished surviving buildings or recording others before they were lost forever. Challenges exist for those seeking to conserve traditional cottages and maintain knowledge about the lives of the people who built them and lived in them. However, these humble buildings continue to make an important contribution to local distinctiveness and to the culture of Wales. The seminar will be the occasion of the official launch, by the Minister for Heritage, Alun Ffred Jones AM, of a major new survey of the subject –

The Welsh Cottage. Building traditions of the rural poor, 1750-1900
by Eurwyn Wiliam

10:30 Registration and coffee
11:00 Welcome address by Dr Peter Wakelin (Royal Commission) and Dr John Williams-Davies (Amgueddfa Cymru-National Museum Wales)
11:15 Dr Eurwyn Wiliam (Chairman, Royal Commission): The Welsh Cottage: some reflections
12:00 Guided tour of clom and thatch work and cottages at St Fagans led by Dr Gerallt Nash (St Fagans National History Museum)
12:40 Address by the Minister for Heritage, Alun Ffred Jones AM
13:00 Lunch break: catering outlets are available at the National History Museum
14:00 Paul Sambrook (Trysor): Atseiniau o’r Gorffennol / Echoes of the Past
14:30 Judith Alfrey (Cadw): Caring for the Welsh Cottage
15:00 Panel of speakers: conservation and use of cottages and preservation of traditional techniques – ways forward
16:00 Tea and close

There will be an exhibition of the work of the Royal Commission. The Welsh Cottage and other Royal Commission publications will be available at a 10% discount.

For a place at the seminar, which is free of charge, please contact Lilwen Jones at the address below or on 01970 621200 or at: lilwen.jones[AT]rcahmw.gov.uk

As places are limited, you are advised to book early.

Related Links:
The wonders of the Welsh Cottage
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails